Participatie

Heldere afspraken en een transparant proces dragen bij aan het vertrouwen van betrokkenen. Persoonlijke communicatie en respect zijn sleutelwoorden in een geslaagd participatie-traject.

Participatie maakt een belangrijk deel uit van omgevingsmanagement. Participatie betekent actieve deelname. Hierbij neemt een persoon of groep deel aan het ontwikkelen van een plan of project. Participatie draait daarom om het ontwikkelen van wederzijds vertrouwen en respect. Als die basis er is, draagt dit bij aan het draagvlak voor de gemaakte of te maken keuzes. Door samen met de inwoners constructief in gesprek te gaan, ontstaan vaak betere oplossingen in de praktijk. Er komen vaak verrassende ideeën naar voren vanuit verschillende invalshoeken.

Aanpak

Binnen onze projecten maakt participatie een belangrijk onderdeel uit voor de besluitvorming. Wij beginnen bij de basis. En dat is de interne organisatie en het projectteam. Zodra de basis intern op orde is, geeft dat rust. Die rust straalt af op de buitenwereld, de stakeholders en omwonenden. De verbinding met alle betrokkenen verloopt dan beter. Afspraken zijn transparant en worden vastgelegd en gedeeld, waardoor stakeholders en participanten vertrouwen krijgen in een zorgvuldig participatieproces.

Na de analyse en inventarisatie van de stakeholders, komen we tot een gedegen plan. Parallel daaraan wordt een participatieplan gemaakt. We leggen plannen in een vroeg stadium voor aan omwonenden of een hele wijk. We onderzoeken voor wie het project gevolgen heeft. Wat verandert er voor omwonenden? Wie gaat er wat van merken? Afhankelijk van de grootte van de opdracht en de impact die het project heeft, werken we volgens een stappenplan, van de inventarisatie en analyse (waarin we belangen van participanten en stakeholders in kaart brengen) tot en met de uitvoering van het hele participatietraject.

Participatie in de Omgevingswet

Participatie speelt een cruciale rol in de Omgevingswet. De Omgevingswet beoogt een integrale benadering van de leefomgeving, waarbij verschillende aspecten zoals ruimtelijke ordening, milieu, natuur en waterbeheer worden samengebracht. Dit vergt nauwe samenwerking tussen overheden, burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties om gezamenlijk de fysieke leefomgeving vorm te geven. De Omgevingswet stelt participatie verplicht bij verschillende procedures en besluiten. Het doel hiervan is om de kwaliteit van de besluitvorming te verbeteren en draagvlak te creëren voor de uiteindelijke besluiten. Kortom, participatie is een essentieel onderdeel van de Omgevingswet en draagt bij aan een meer democratische besluitvorming, waarbij diverse belanghebbenden worden betrokken bij de inrichting van de fysieke leefomgeving.

Onze unieke werkwijze

In onze unieke werkwijze stellen we de verbinding met de stakeholders centraal. We geloven dat effectieve participatie begint met het opbouwen van sterke relaties en het begrijpen van de behoeften en verwachtingen van alle betrokken partijen. Daarom nemen we de tijd om te luisteren, vragen te stellen en te begrijpen wat er leeft onder de stakeholders.

Om het overzicht te bewaren en gestructureerd te werk te gaan, maken we gebruik van de GROW-methodiek. Deze methodiek biedt ons een raamwerk om stapsgewijs te werken en alle relevante aspecten in kaart te brengen. Het helpt ons om de grote lijnen te zien en tegelijkertijd oog te hebben voor de details.

Daarna identificeren we alle betrokken partijen en krijgen inzicht in hun belangen, zorgen en verwachtingen. Hiermee vormen we een helder beeld van het krachtenveld waarin we opereren. Vervolgens geven we de stakeholders een specifieke “plek” in het krachtenveld. Dit stelt ons in de gelegenheid om gerichte strategieën te ontwikkelen om zo goed mogelijk te voorzien in hun behoeften en zorgen. Het stelt ons ook in staat om mogelijke uitdagingen en obstakels te identificeren. Dit komt het algehele draagvlak ten goede.

Stakeholdersmanagement

Met al deze inzichten stellen we het stakeholdermanagementplan op. Dit plan bevat concrete acties voor de korte termijn en biedt een duidelijk kader voor het beheren en betrekken van de stakeholders gedurende het hele project. We zorgen ervoor dat alle betrokkenen op de hoogte zijn van de doelstellingen, planning en verwachte resultaten. Dit bevordert transparantie en vertrouwen bij de stakeholders.

Om een brede en diverse groep belanghebbenden te bereiken, bieden we verschillende mogelijkheden voor interactie en betrokkenheid. We maken gebruik van online participatieplatforms en organiseren stakeholderbijeenkomsten via tools zoals Zoom of Teams. Dit stelt ons in staat om op een flexibele en inclusieve manier met stakeholders te communiceren en input te verzamelen.

Gedurende het hele proces werken we nauw samen met de (bestuurlijke) opdrachtgever. We voorzien in regelmatige communicatie en afstemming, zodat we hun input kunnen integreren en ervoor kunnen zorgen dat de resultaten in lijn zijn met hun verwachtingen. Onze samenwerking met de opdrachtgever creëert een geïntegreerde aanpak en een gezamenlijk gedragen resultaat.

Wij verzorgden eerder participatie voor deze opdrachtgevers