Privacybeleid

Bekijk onze AVG

Het onderstaande privacybeleid (versie 1.0, 23-09-2022) is van toepassing op alle sitebezoeken, transacties en overeenkomsten met LEEFOM, Leidsestraat 130a, 2182 DS Hillegom, geregistreerd onder KvK nummer 84659181.

LEEFOM respecteert de privacy van de bezoekers van de website en andere persoonlijke informatie die u ons verschaft. LEEFOM draagt zorgt dat er vertrouwelijk om wordt gegaan met de verschafte informatie. Vanwege volledige transparantie met onze klanten hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot de verwerking, het doeleinde en de mogelijkheden.

Voor aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl

Het gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruiken van onze website leefom.nl en de transacties en overeenkomsten met LEEFOM verkrijgen wij gegevens van u. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst c.q. aanvraag (via het contactformulier), of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of wij dit op grond van de wet of de overeenkomst mogen of moeten doen.

Doeleinden van gebruik

Om u optimaal van dienst te kunnen zijn, is het nodig dat LEEFOM in bepaalde gevallen uw persoonsgegevens opslaat. LEEFOM gebruikt uw persoonsgegevens voor:

 • de uitvoering van overeenkomsten, transacties en diensten;
 • relatiebeheer, waaronder het opnemen van contact met u indien u hierom verzoekt en/of u te informeren over een project indien u hierom eveneens verzoekt;
 • het verkrijgen van inzicht in het gebruik van onze website;
 • het verzenden van nieuwsbrieven.
 • zo nodig het achterhalen van onrechtmatige gedragingen met betrekking tot de relaties en medewerkers van LEEFOM.

Omschrijving van de persoonsgegevens

Voor bovengenoemde doeleinden kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

 • NAW-gegevens;
 • bedrijfsgegevens;
 • functie;
 • btw-nummer;
 • rekeningnummer;
 • geslacht;
 • e-mailadres;
 • (mobiel) telefoonnummer;
 • klik- en surfgedrag (Google Analytics).

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden te bereiken. Deze gegevens zullen wij bewaren totdat u aangeeft dat u de gegevens wilt laten verwijderen of maximaal één jaar op projectniveau nadat wij voor het laatst zakelijk met u van doen hebben gehad.

Vertrouwelijkheid & verstrekking aan derden

Wij gaan vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. De persoonsgegevens die wij via onze website verzamelen, verstrekken wij niet aan derde partijen voor directe marketingdoeleinden van deze partijen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dat u hier voorafgaande toestemming voor heeft verstrekt, dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of wij dit op basis van de wet of de overeenkomst mogen of moeten doen.

Gegevensbeveiliging

LEEFOM maakt gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens en dat de toegang tot uw persoonsgegevens afgeschermd is. Wij maken hiervoor in ieder geval gebruik van een beveiligde verbinding en informatie wordt op onze website versleuteld verzonden doordat het SSL certificaat is geïnstalleerd.

Al onze medewerkers hebben een geheimhouding getekend voor het vertrouwelijk omgaan met persoonsgegevens. De gegevens die wij bewaren worden opgeslagen in een afgeschermde omgeving, waarbij een medewerker vanuit haar of zijn projectbevoegdheid toegang toe heeft.

Cookies, hyperlinks en verwijzingen

Wij gebruiken alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Op leefom.nl wordt u met (hyper)links doorverwezen naar andere websites van overheden, instanties of organisaties, en wordt u verwezen naar informatiebronnen die door derden worden beheerd. LEEFOM beschikt over geen enkele technische- of inhoudelijke controlemogelijkheid, dan wel zeggenschap en kan daarom geen enkele garantie bieden over de volledigheid of juistheid van de inhoud, noch over de beschikbaarheid van deze websites en informatiebronnen. De links naar andere sites houden geen enkele bekrachtiging in van de externe site of van de inhoud ervan. De links worden u aangeboden ter informatie en voor uw gebruiksgemak. LEEFOM aanvaardt derhalve geen aansprakelijkheid voor rechtstreekse- of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het raadplegen of het gebruik van dergelijke externe websites en hun inhoud.

Uw wettelijke rechten

Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd kenbaar maken. Dit kunt u doen door contact met ons op te nemen via het contactformulier, ons een e-mail te sturen via info@leefom.nl.

U heeft de volgende rechten:

 • Uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen;
 • het laten corrigeren van fouten;
 • het laten verwijderen van (verouderde) persoonsgegevens;
 • intrekken van toestemming;
 • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik;
 • overdraagbaarheid van gegevens.

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het verdient dan ook aanbeveling om deze policy geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.