In december 2021 werden raadsvragen beantwoord over de groeiende verkeersdrukte aan de oost- en westzijde van Limmen. Bewoners van Limmen-West hadden eerder dat jaar een verkeersrapport genaamd ‘Het Avontuur’ samengesteld, waarin bezorgdheid werd geuit over de huidige en toekomstige verkeersuitdagingen. Deze bewoners drongen aan op een bottom-up benadering om de situatie aan te pakken. Wat ontbrak, was een alomvattend ‘masterplan’ voor de infrastructuur van Limmen-West.

In reactie op deze zorgen heeft de gemeente Castricum LEEFOM gevraagd om een oplossing te vinden. Het doel was duidelijk:

  • Het in kaart brengen van de aanstaande veranderingen in Limmen-West.
  • Een gezamenlijk projectteam in te richten met adviseurs en regisseurs van de gemeente.
  • Het ontwikkelen van een toekomstbestendig plan, met actieve betrokkenheid van bewoners en bedrijven.
  • Het Integraal Verkeersplan (IVP) geldt als basis voor een veilig en goed functionerende afwikkeling van het verkeer.
  • Het wegnemen van ontstane vragen en onrust.

Verbindende aanpak

Tussen maart en juni 2022 begon de inventarisatie en analyse van het project. Belangrijke stakeholders, waaronder de gemeenten Alkmaar en Heiloo, ontwikkelingsorganisaties en het Avontuur, werden geraadpleegd en betrokken. Twee participatieavonden werden georganiseerd om uitgebreid te spreken met bewoners en bedrijven, waarbij het doel was om de belangen, wensen en dilemma’s van alle belanghebbenden volledig in kaart te brengen, om zo een breed gedragen plan te kunnen ontwikkelen.

Op basis van de participatie-inbreng, analyses, gesprekken, beleidsmatige randvoorwaarden en financiƫle mogelijkheden zijn conclusies getrokken en aanbevelingen gedaan. Deze werden besproken met het college van Burgemeester en Wethouders (B&W) en vervolgens teruggekoppeld tijdens een tweede participatiemoment.

Complex vraagstuk

De vele veranderingen en schaarse ruimte maakte het vinden van passende oplossingen complex. De input van bewoners en bedrijven, de lokale experts, was van grote waarde om de uitdagingen en mogelijke oplossingen aan het licht te brengen.

Op 22 september werd het Integraal Verkeersplan (IVP) unaniem goedgekeurd door de gemeenteraad, waardoor Limmen-West nu beschikt over een robuust, toekomstbestendig en gedragen integraal verkeersplan.

Het succesvol afronden van het Integraal Verkeersplan Limmen-West is het resultaat van een nauwe samenwerking tussen bewoners, bedrijven, lokale overheden en diverse andere belanghebbenden. De uitdagingen waarmee Limmen-West werd geconfronteerd, met de groeiende drukte en de behoefte aan een toekomstbestendige infrastructuur, werden integraal aangepakt. De intensieve betrokkenheid van de gemeenschap, het luisteren naar hun zorgen en het gezamenlijk zoeken naar oplossingen hebben geleid tot een plan dat de toekomstige behoeften weerspiegelt en een solide basis biedt voor een veilige en efficiƫnte verkeersafwikkeling.