Op 26 mei 2016 is de Omgevingswet vastgesteld door de Eerste Kamer. De Omgevingswet markeert een keerpunt in de Nederlandse wetgeving met betrekking tot ruimtelijke ordening, participatie en het beheer van onze leefomgeving. Het begrijpen van de werking en impact van deze wet is van essentieel belang voor professionals in deze sector om succesvol te kunnen opereren. Wat verandert er door de wet? Wat betekent dit voor jou? En wat biedt dit voor mogelijkheden? Dit artikel biedt tekst en uitleg.

De Omgevingswet draait om het begrip “de fysieke leefomgeving”. Hieronder vallen onder andere gebieden, grond, water, lucht, natuur, stedenbouw, en infrastructurele projecten. Het doel is om deze aspecten op een integrale en duurzame manier te benaderen en te beheren. Deze wet bundelt 26 afzonderlijke wetten tot een geheel en heeft als doel de complexiteit te verminderen, meer flexibiliteit te bieden en meer nadruk te leggen op participatie met onze fysieke leefomgeving.

Beoogde veranderingen

De Omgevingswet brengt aanzienlijke veranderingen met zich mee in vergelijking met het oude stelsel. Enkele van de grootste veranderingen die worden verwacht als gevolg van de komst van de Omgevingswet zijn:

  • Integratie van wetgeving: De Omgevingswet bundelt 26 bestaande wetten in één overzichtelijke wet.
  • Omgevingsplan: Gemeenten kunnen één alomvattend omgevingsplan opstellen, wat bestemmingsplannen en andere verordeningen vervangt.
  • Participatie: De Omgevingswet legt sterk de nadruk op participatie van burgers, bedrijven en belanghebbenden bij ruimtelijke plannen en projecten. Er worden nieuwe eisen gesteld aan overheidsparticipatie en inspraak.
  • Digitalisering: Er komt een digitaal systeem voor de leefomgeving, waardoor informatie en vergunningaanvragen makkelijker toegankelijk zijn.
  • Flexibiliteit en maatwerk: Er is meer ruimte voor lokaal maatwerk en experimenten.
  • Natuurwetgeving: Natuurbeschermingsregels worden geïntegreerd in de Omgevingswet.
  • Uniforme regels voor milieubelasting: Er komen uniforme regels voor milieubelastende activiteiten.
  • Kwaliteitsverbetering en duurzaamheid: De wet bevordert kwaliteitsverbetering en duurzame ontwikkeling in de leefomgeving.

Wat betekent dit voor jouw werk of organisatie?

Door de komst van de Omgevingswet verandert er veel in het vergunningsproces. Het vergunningsproces wordt namelijk vergemakkelijkt, en er komt meer nadruk te liggen op participatie. De inbreng van belanghebbenden wordt belangrijker door het verkrijgen meer inspraak in de planvorming. Ze kunnen zienswijzen indienen op plannen in hun leefomgeving. Hierdoor kunnen zij actiever meedoen/-denken over de inrichting van hun omgeving.

Daarnaast worden er nieuwe instrumenten geïntroduceerd, zoals de omgevingstafel en de omgevingsvisie. Deze bevatten de hoofdlijnen van het beleid voor de fysieke leefomgeving op lokaal en nationaal niveau en vormen de basis voor besluitvorming.

Hoe nu verder?

De inwerkingtreding van de Omgevingswet gaat een hoop veranderen in het Nederlandse beleid op het gebied van ruimtelijke ordening en milieu. Met haar ambitie om processen te vereenvoudigen, participatie te bevorderen en duurzaamheid te stimuleren, heeft de wet het potentieel om de leefomgeving in Nederland te verbeteren. Een van de grootste uitdaging voor het slagen van de Omgevingswet is de aanpak van de participatie. Het managen van de omgeving is in de praktijk cruciaal voor het succes van jouw project binnen de Omgevingswet.

Verbeter je kennis en kunde

Wil je meer kennis opdoen over de Omgevingswet of weten wat dit in de praktijk voor jouw project/organisatie betekent? Volg dan onze eendaagse Training Omgevingswet voor een solide basis met betrekking tot de Omgevingswet.